Zorg voor de natuur

Van grutto tot tureluur, van kievit tot scholekster. Weidevogels hebben het zwaar. Wat kunnen we doen om deze oer-Hollandse vogels te helpen? Waar hebben ze last van? En wat hebben de kuikens nodig om veilig te kunnen opgroeien? 

Ons hart ligt in de Vlisterpolder, waar Kruiswijk is geboren en getogen sinds 1947. Daarom willen wij graag ons steentje bijdragen in de natuur. Maar hoe doen we dat?

De weidevogels worden op dit moment steeds zeldzamer. Maatschap de Jong spant zich in om het tij te keren! Om die reden hebben Kruiswijk en maatschap De Jong een samenwerking gezocht. Samen kunnen we helpen. De Jong is namelijk al jaren actief om de weidevogel te beschermen. Zij hebben een heel scala aan maatregelen op hun boerenbedrijf bedacht, zoals de verstoring van de vogels beperken, op verschillende momenten het gras te maaien zodat kruiden de kans krijgen om te groeien en het gras met ruige mest te bemesten. Ook laten zij de weilanden met water overlopen, wat zorgt voor meer biodiversiteit en een betere leefomgeving voor de weidevogels. De weilanden worden een groot gedeelte van het jaar beweid door koeien en jongvee. Zo groeit het gras op verschillende hoogten en bovendien trekt de koeienmest veel insecten aan, waar de weidevogels weer van leven.

Een nadeel aan het later maaien van het land is dat de kwaliteit van het gras veel minder wordt. Het is oud gras vol met stengels, waarvan de koeien veel minder melk kunnen produceren. Daardoor hebben boeren minder gewasopbrengst van hun land. Doordat we de samenwerking hebben gezocht, kunnen we met zijn allen toch zorgen voor de bedreigde weidevogels.

Aantal nesten

Familie de Jong brengt de nesten in kaart. In 2021 zijn er 130 nesten in kaart gebracht in polder Vlist westzijde. Er wordt het hele jaar door informatie ingewonnen en gekeken hoe het de vogels vergaat. Op bijgaand kaartje is te zien dat de weidevogels clusteren in het midden van de polder. Een eindje van de bebouwing vandaan en een eindje van de bomenrij achterin de polder vandaan. Dit doen ze omdat er vanuit de bebouwingslint en de bomen predatoren als de kraai, buizerd en katten actief zijn.

Samen

Onder andere door deze samenwerking, kan het agrarische bedrijf en de weidevogel heel goed samengaan. Zo dragen wij ons steentje bij aan een duurzame wereld en dat is precies hoe wij invulling willen geven aan goed rentmeesterschap.

Broedparen Vlist Westzijde 2022